REGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN:

Obvion RUN 2024

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden. 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door Stichting Grand Ballon te organiseren Evenement: Obvion RUN.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Grand Ballon) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop de run wordt gehouden tenminste de door de Organisator van het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Indien een Deelnemer de minimumleeftijd van 16 niet bereikt heeft, zal deze alleen worden toegelaten onder begeleiding van een volwassenen, ook indien deze deel uit maakt van een (vrienden)team.

 • De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien;
 1. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld,
 2. het inschrijfgeld volledig is voldaan, en
 3. de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden.

2.3 Nadat de Deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan, bestaat geen mogelijkheid voor Deelnemer om binnen 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden / herroepen zoals bepaald in art. 6:230o en 230p BW. Het betreft hier een wettelijke uitzondering. Verwezen wordt naar art. 7: mogelijkheid van Annuleringsdekking.

2.5 Toegang tot de drankposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde Deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs kunnen enkel en alleen aangepast worden door de Organisatie. Deelnamebewijzen die op een andere wijze dan via het systeem van Organisatie worden aangeboden, worden door de Organisatie ongeldig verklaard, zonder restitutie van het inschrijfbedrag.

2.7 Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar te dragen.

2.8 Met het accepteren van het startnummer verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de RUN.

2.09 Deelname aan het Evenement is op eigen risico.

2.10 De volgorde van toewijzing van deelnamebewijzen is volledig aan de Organisatie en o.a. afhankelijk van het aantal beschikbare deelnemersplaatsen voor zover o.a. de overheidsmaatregelen dit toelaten reguliere inschrijvingen. Voorts zal bij toewijzing van deelnamebewijzen de datum van inschrijving en ontvangst inschrijfgeld uitgangspunt.

Artikel 3: Gedrag

3.1 Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, drankposten en finish.

3.2 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.3 Het gebruik van volgauto’s/fietsen is verboden.

3.4 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.

3.5 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de RUN. Ter plekke zal het startnummer ingenomen worden. Deze Deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende editie van Obvion RUN.

3.6 Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De Organisator zal desgevraagd de personalia van zich misdragende Deelnemers aan de politie overhandigen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

4.4 De aansprakelijkheid van de organisatie wordt voorts in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het evenement;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het evenement;
 • Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de deelnemer

4.5 De organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Epidemieën-, quarantaine- en /of overheidsmaatregelen in verband met o.a. Covid19 maatregelen worden als overmacht aan de zijde van de Organisatie aangemerkt.

Artikel 5: Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met mededeelnemers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de Deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de Organisator.

Artikel 6: Privacy & Cookiestatement

De Organisator vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in onze Privacy & Cookie Statement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Artikel 7: Annulering

Na het online inschrijven is de inschrijving definitief. De deelnemer kan, uitsluitend gelijktijdig met de online inschrijving, voor eenmalig €5,00 een annuleringsdekking regelen. Indien een deelnemer op 15 september 2024 verhinderd is, geeft deze dekking tot en met 29 augustus 2024 het recht op volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld. De deelnemer is middels de annuleringsdekking verzekerd tot en met 29 augustus 2024 om zonder opgaaf van reden  de inschrijving kosteloos te annuleren onder teruggave van het inschrijfgeld.

In geval het evenement niet doorgaat als gevolg van de corona/overheidsmaatregelen of anderszins te bepalen door de organisatie bestaat de wettelijke mogelijkheid voor de deelnemer tot ontbinding met restitutie van het inschrijfgeld. Hiervoor is deze annuleringsdekking niet nodig.

Artikel 9: Betalingsverplichting

Het inschrijfformulier is zo ingericht dat “op een niet voor misverstand vatbare wijze” duidelijk is gemaakt aan Deelnemer dat het een betalingsverplichting inhoudt. Aan deze informatieplicht is voldaan doordat de knop waarmee de bestelling wordt afgerond de woorden “bestelling met betalingsverplichting” bevat (art. 6:230v lid 3 BW.

Met de inhoud van het inschrijfformulier en het reglement voldoet de Organisator aan de informatieplichten ex art. 6:230m lid 1 BW en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator, althans door de bevoegde rechter volgens de wet.